Seminar on Cooperation with Industry and OFFSET Programs

Date: 
07 April 2016

Teknopark İstanbul TTO, “Sanayi İşbirliği ve OFFSET Programları” konulu bir seminer organize etmiştir.  Sanayi İşbirliği Programı, yüksek teknolojili kamu alımlarında yerli sanayiye iş payı verilerek, yerli sanayinin iş yapabilme yeteneğinin ve teknoloji yoğunluğunun yükseltilmesini sağlayan teknoloji transfer mekanizmasıdır.
 
Ülkemizde uygulamaları öncelikle savunma sanayisinde görülen bu konunun;  15 Şubat 2015 tarihinde yayımlanan “4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ile savunma dışı mal ve hizmet alımlarında da uygulanmasının önü açılmıştır.  
 
Seminerimiz her sektörden şirket temsilcisine ve tüm ilgililere açıktır, 7 Nisan 2016 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.  Konuşmacımız Sayın Av. Şafak Herdem olup, gündemimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Mevzuata ilişkin bilgilendirme

Dünyadaki başarılı "Sanayi İşbirliği Programları" ile ilgili örnekler ve karşılaştırma

Tedarikten geliştirmeye sanayi işbirliği uygulamalarındaki esaslar

Ülkelerarası ticaret ve sanayi işbirlikleri

Sanayi İşbirliği ekonomisi ve değişime uyum sorunları

Dünya Ticaret Örgütü uygulamaları kapsamında  yerlileşme ve yerelleşme hususları

Uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar (yerli sanayi, yüklenici ve otoriteler perspektifinden)

Kamu tedariki ve yerlileşmenin ekonomik gelişme ve ekonomik kalkınma bakımından önemi